EnglishРусский  

   ..

   addustr.g

   app.g

   btn.g

   btnpic.g

   comp.g

   ctrl.g

   ctrlci.g

   dialogs.g

   dlgbtns.g

   edit.g

   events.g

   fonts.g

   form.g

   gray.g

   grey.g

   header.g

   images.g

   label.g

   labeled.g

   locustr.g

   menu.g

   panel.g

   picture.g

   styles.g

   tab.g

   tabitem.g

   tabpage.g

   timer.g

   toolbar.g

   tray.g

   url.g

   vis.g

   viswin.g

Реклама

Инсталлятор CreateInstall
Бесплатные и коммерческие инсталляторы

Скриптовый язык программирования Gentee - Бесплатный, кроссплатформенный язык программирования для автоматизации.

source\lib\vis\events.g
 1 
 2 
 3 type vloc
 4 {
 5  int left  
 6  int top
 7  uint width
 8  uint height
 9 }
 10 
 11 define <export>{
 12  e_winmsg    = 1
 13  e_winntf    = 2
 14  e_poschanging = 3
 15  e_mouse    = 4
 16  e_key     = 5
 17  e_paint    = 6
 18 //  e_ownersize  = 7
 19  e_poschanged  = 8
 20  
 21  e_create = 10
 22  e_insert = 11
 23  e_remove = 12
 24  e_focus = 13
 25  e_update = 14
 26 } 
 27 
 28 
 29 
 30 type evparEvent
 31 {
 32  uint sender
 33  uint eventtypeid
 34  uint code  
 35 }
 36 
 37 type evEvent
 38 {
 39  uint obj
 40  uint id
 41  uint eventtypeid  
 42 }
 43 
 44 /*type descrevent {
 45  str nameevent
 46  str namemethod
 47 }*/
 48 
 49 method evEvent evEvent.init
 50 {
 51  this.eventtypeid = evparEvent
 52  return this
 53 }
 54 
 55 
 56 define <export>{
 57  evmMove = 1 
 58  evmLDown = 2
 59  evmLDbl = 3
 60  evmLUp  = 4
 61  evmRDown = 5
 62  evmRDbl = 6
 63  evmRUp  = 7
 64  evmMDown = 8
 65  evmMDbl = 9
 66  evmMUp  = 10  
 67  evmWhellUp  = 11 
 68  evmWhellDown = 12
 69  evmLeave  = 13
 70  evmActivate = 14
 71  
 72  evkDown = 1
 73  evkPress = 2
 74  evkUp  = 3
 75  //evmOn = 13
 76  //evmOut = 14
 77  
 78  mstAlt  = 0x001
 79  mstCtrl = 0x002
 80  mstShift = 0x004
 81  mstWin  = 0x010
 82  mstLBtn = 0x100
 83  mstRBtn = 0x200
 84  mstMBtn = 0x400
 85 }
 86 
 87 type eventwnd <inherit = evparEvent>
 88 {
 89  uint wnd 
 90  uint message 
 91  uint wpar 
 92  uint lpar
 93 }
 94 
 95 type oneventwnd <inherit=evEvent> :
 96 
 97 method oneventwnd oneventwnd.init
 98 {
 99  this.eventtypeid = eventwnd
100  return this
101 }
102 
103 
104 type evparMouse <inherit = evparEvent>
105 {
106  uint evmtype
107  uint mstate
108  int x
109  int y
110  uint ret  
111 }
112 
113 type evMouse <inherit=evEvent> :
114 
115 method evMouse evMouse.init
116 {
117  this.eventtypeid = evparMouse
118  return this
119 }
120 
121 
122 type evparKey <inherit = evparEvent>
123 {
124  uint evktype
125  uint key
126  uint mstate
127  
128 }
129 
130 type evKey <inherit=evEvent> :
131 
132 method evKey evKey.init
133 {
134  this.eventtypeid = evparKey
135  return this
136 }
137 
138 
139 type eventpos <inherit = evparEvent>
140 {
141  vloc loc
142  uint move
143  uint par
144 }
145 
146 type oneventpos <inherit=evEvent> :
147 
148 method oneventpos oneventpos.init
149 {
150  this.eventtypeid = eventpos
151  return this
152 }
153 
154 type evparValUstr <inherit=evparEvent>
155 {
156  ustr val
157 }
158 
159 type evValUstr <inherit=evEvent> :
160 
161 method evValUstr evValUstr.init
162 {
163  this.eventtypeid = evValUstr 
164  return this
165 }
166 
167 type evparValUint <inherit=evparEvent> 
168 {
169  uint val
170 }
171 
172 type evValUint <inherit=evEvent> :
173 
174 method evValUint evValUint.init
175 {
176  this.eventtypeid = evparValUint
177  return this
178 }
179 
180 type evparValColl <inherit=evparEvent> 
181 {
182  collection val
183 }
184 
185 type evValColl <inherit=evEvent> :
186 
187 method evValColl evValColl.init
188 {
189  this.eventtypeid = evparValColl
190  return this
191 }
192 
193 type evparQuery <inherit=evparValUint>
194 {
195  uint flgCancel
196 }
197 
198 type evQuery <inherit=evValUint>
199 { 
200 }  
201 
202 method evQuery evQuery.init
203 {
204  this.eventtypeid = evparQuery
205  return this  
206 }
207 
208 
209 method uint evEvent.run( evparEvent ev )
210 {
211  if this.id 
212  {    
213    ev.eventtypeid = this.eventtypeid
214    
215    return this.id->func( this.obj, ev ) 
216  }
217  return 0
218 }
219 
220 
221 method uint evEvent.run()
222 { 
223  if this.id 
224  {  
225    evparEvent ev
226    
227    ev.eventtypeid = this.eventtypeid
228    //print( "run=\(this.obj) \n" )
229    return this.id->func( this.obj, ev ) 
230  }
231  return 0
232 }
233 
234 
235 
236 
237 method uint evEvent.is()
238 {
239  return this.id
240 }
241 /*
242 method evEvent.set( any obj, uint funcid )
243 {
244  this.id = funcid
245  this.obj = obj  
246 }*/
247 
248 method uint evEvent.Run( /*any Sender,*/ evparEvent ev )
249 {
250  if this.id 
251  {     
252    ev->evparEvent.eventtypeid = this.eventtypeid
253    return this.id->func( this.obj, /*Sender,*/ ev ) 
254  }
255  return 0
256 }
257 
258 method uint evEvent.Run( /*any Sender,*/ evparEvent ev, vComp sender )
259 {
260  if this.id 
261  {     
262    ev.eventtypeid = this.eventtypeid
263    ev.sender = &sender
264    return this.id->func( this.obj, /*Sender,*/ ev ) 
265  }
266  return 0
267 }
268 
269 method uint evEvent.Run( vComp sender )
270 {
271  if this.id 
272  { 
273    evparEvent ev
274    ev.sender = &sender 
275    ev.eventtypeid = this.eventtypeid
276    //print( "run=\(this.obj) \(&sender)\n" )
277    return this.id->func( this.obj, ev ) 
278  }
279  return 0
280 }
281 
282 method evEvent.Set( any obj, uint funcid )
283 {
284  this.id = funcid
285  this.obj = obj  
286 }
287 
288 operator evEvent = ( evEvent dest, evEvent src )
289 {
290  dest.obj     = src.obj
291  dest.id     = src.id
292  return dest
293 }
294 
295 
296 type evparBeforeMove <inherit=evparEvent> 
297 {  
298  uint CurItem  
299  uint DestItem 
300  uint Flag 
301  uint flgCancel
302 }
303 type evBeforeMove <inherit=evEvent> :
304 
305 method evBeforeMove evBeforeMove.init
306 {
307  this.eventtypeid = evparBeforeMove
308  return this
309 }
310 
311 type evparAfterMove <inherit=evparEvent> 
312 {  
313  uint CurItem
314  uint DestItem
315  uint Flag
316 }
317 
318 type evAfterMove <inherit=evEvent> :
319 
320 method evAfterMove evAfterMove.init
321 {
322  this.eventtypeid = evparAfterMove
323  return this
324 }
Редактировать